Διεργαστηριακά σχήματα

Το χημείο μας λαμβάνει μέρος σε περιοδικούς ελέγχους οι οποίοι αφορούν την ακρίβεια των μετρήσεών του. Μερικοί από τους φορείς διεργαστηριακών σχημάτων στα οποία συμμετέχουμε είναι:

  • Στον πλεον αναγνωρισμένο φορέα διεργαστηριακών σχημάτων FAPAS για τις μετρήσεις σε νερά και απόβλητα.
  • Στο Wageningen Evaluating Programs για τις μετρήσεις σε εδάφη και φύλλα.
  • Από 1/1/2014 στα σχήματα του Χημείου του Κράτους για τις μετρήσεις σε μέλι, λάδι, και άλλα τρόφιμα.

και έχει καταθέσει αίτηση για διαπίστευση κατά το ISO 17025.